Zgodnie z art. 13 rozporządzenia w sprawie ochrony osób fizycznych (tzw. RODO) informuję, iż:

  • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PPHU PIRAT KRYSTYNA BYLICKA-ROSIŃSKA, ul. CHEŁMŻYŃSKA 158, 04-464 WARSZAWA, tel: (22) 610 20 15,
  • kontakt z inspektorem ochrony danych - iod@net.pl,
  • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zamówienia - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,
  • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uczestniczące w realizacji zamówienia,
  • Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres realizacji umowy sprzedaży oraz okres niezbędny do dopełnienia przez administratora ciążcych na nim obowiązków podatkowych, a także przez okres dochodzenia roszczeń,
  • posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia oraz przeniesienia danych,
  • ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO,
  • podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania tych danych może skutkować odmową realizacji zamówienia,
  • Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania.